Kv Tvålflingan och Telefonplan

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

Sammanfattning:

1. Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Sedan industriverksamheten i området har minskat har kommunens ambitioner varit att styra markanvändningen mot kontor, bostäder och service. Syftet med arbetet är att göra planeringsunderlag för den fortsatta planeringen, samt ett förslag i form av en idéskiss till stöd för den fortsatta planeringen. 1.2 Teoretiska axplock I ett kort avsnitt görs teoretiska nedslag i aktuella planeringsteorier. Genomgången görs i form av ett referat av ett tidigare studentarbete med en utförlig teoretisk presentation. Tät bebyggelse, flexibelt gatunät och service och bostäder koncentrerade kring goda kollektivtrafiklägen är några av de principer som ska ligga till grund för förslaget. 1.3 Läge och avgränsning Området är beläget vid Telefonplan på gränsen mellan Midsommarkransen och Västberga i stadsdelsområdet Liljeholmen sydväst om Stockholms innerstad. Planområdet avgränsas huvudsakligen av Mikrofonvägen i väster, Telefonvägen i norr, kv Silvergranen i öster och Tellusborgsvägen i söder. På vissa ställen sträcker sig området något utanför dessa gränser. 1.4 Historia I början av 1900-talet började industrier anläggas i det tills dess jordbrukspräglade området. Stadsplan upprättades 1907 och under 1910-talet började centrala Midsommarkransen bebyggas. Nästa bebyggelsevåg kom på 1930- och 1940-talet då Telefonfabriken med tillhörande arbetarbostäder byggdes. Tunnelbanan invigdes 1964. 1.5 Områdesbeskrivning Området karaktäriseras av den skogsklädda Hägerstensåsen längs områdets norra och västra sida. Nedanför denna sluttar området relativt jämnt mot söder. Bebyggelsen i området utgörs av trädgårdsstad, smalhusstad, äldre förstad och verksamhetsområde. Inom den senare typen, där planeringen är fokuserad, saknas sammanhängande grönstruktur. LM Ericssons telefonfabrik, med sin arkitektoniskt utmärkande bebyggelse och sitt höga torn, sätter stark prägel på området. E4 passerar strax söder om området. Avfartsvägen från denna till området fungerar som entré till området. Huvudvägarna har relativt stor trafikmängd. Tunnelbanan, samt ett antal busslinjer trafikerar området, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för nya etableringar, men också en komplicerad planeringsförutsättning. Gång- och cykelvägnätet behöver förbättras. 2003 hade Ericsson ca 4000 anställda i området. Sedan 2003 ligger konstfack med ca 800 lärare och elever i Ericssons gamla fabrikslokal. En mindre serviceanhopning med livsmedels­affär, post, apotek och bibliotek ligger vid Telefonplans torg. Förskola, låg- och mellanstadieskola, samt barnomsorg finns i området. Gymnasieskola finns inom stadsdelen. Huvuddelen av planområdet utgörs av kv Tvålflingan 5, som ägs av Drott, samt av kommunal mark norr om denna vid tunnelbanan. Kv Tvålflingan är starkt präglat av industriverksamhet och är i behov av total upprustning för att kunna möta aktuell efterfrågan. 1.6 Planeringsläge Sedan 1980-talet har ett stort antal utredningar och planer gjorts som olika led i upprustningen av den äldre ytterstaden. 1986 gjordes ett upprustningsprogram med förslag till 200 lägenheter, 20 000 m² kontor, samt service. KF gjorde en kontorsdominerad vidareutveckling 1989. En trafik- och gatumiljöplan för bland annat för telefonplansområdet färdigställdes 2000. Upprustning av Tellusborgsvägen och Mikrofonvägen föreslås, samt cirkulationsplats där vägarna möts. 2001 gjordes en utredning om behovet av servicelokaler. Underlag för en större livsmedelsbutik på ca 2000 m² finns. En landskapsbildsanalys gjordes 2003, vilken bland annat visar att aktuellt planområde huvudsakligen är lämpligt/eventuellt lämpligt för bebyggelse. Grönytorna behöver kompletteras inom planområdet. Ett planprogram är upprättat 2003. 1.7 Mål Målet är att strukturen för vägnät och kvarters­former ska vara organisk, sammanhållen och lättfattlig. Byggnader ska placeras mot gatan så att gaturummet blir klart definierat, och halvprivata innergårdar skapas. Service lokaliseras nära tunnelbanan, synlig från huvudgatorna. En servicelokal med plats för en livsmedelsaffär på 2000 m² skapas. Goda annonslägen för kontorsverksamheter ska skapas. Bussvändplatsen ska ersättas på ett tillfredsställande sätt så att en bra knutpunkt för kollektivtrafik skapas nära tillgänglig service. Grönstrukturen och g/c-strukturen kompletteras så att sociala och ekologiska samband skapas. 1.8 Förslag Exploateringsgraden inom hela planområdet är ca 1,0. Den övergripande strukturen utgörs av ett mjukt, organsikt mönster med tät bebyggelse och halvslutna kvarter i varierande storlekar. Kvartersindelningen är gjord med tanke på etappindelning och genomförbarhet. I princip ska det som fungerar väl röras så lite som möjligt. Enkla kompletteringar görs först, och den fristående enklaven på fotbollsplanen bebyggs sist. Befintliga gator rustas upp genom att säkrare korsningar byggs, g/c-vägar byggs på båda sidor av huvudvägarna, och trädplanteringarna kompletteras. Ett nytt flexibelt lokalnät anläggs. Lokalgatorna trädplanteras och har kantstens­ parkering. Parkeringsbehovet är täckt genom kantstens­parkering, fyra garage och en takparkering. Tre ytparkeringar ersätts i förslaget. Busstrafiken får ett nytt busstorg centralt placerat mellan tunnelbaneuppgången och ny centrumanläggning. Bussarna vänder genom att köra runt tunnelbaneuppgången. Områdets offentliga rum har fått en parkmässig karaktär med planterade torg och gaturum. Alla gator är anlagda med trädrader. Mikrofonvägen får dubbla trädrader. Kvarterens innergårdar bildar halvprivata gröna trädgårdar lämpliga för avskildhet och rekreation. 1.9 Modellperspektiv Förslagets viktigaste delar framhålls genom ett antal modellperspektiv och en kort beskrivning. Bilderna visar centrumanläggningen med det centralt placerade busstorget, den centrala bostadsstråket, den kompletterande bostadsbebyggelsen, bostadskvarteren på fotbollsplanen, gatuperspektiv från Mikrofonvägen och Tellusborgsvägen, samt en jämförelse av kompletteringen av kontorsbebyggelsen i kv Tvålflingan och kv Timotejen. 1.10 Siffror i förslaget Kommunens kostnader utgörs av överdäckning av tunnelbanan med ca 1 800 m² byggbart- och ca 4 200 m², körbart bjälklag, ca 925 m gata, ca 2 200 m² g/c-vägar, cirkulationsplats, torg/park, samt ca 300 planterade träd. Intäkterna utgörs av försäljning av mark med byggrätt för serviceanläggning med parkering, samt för bostäder. Totalt skapas nya byggrätter för bostäder på ca 47 000 m² (ca 470 lgh), ca 13 000 m² kontor, ca 4 400 m² service, ca 10 000 m² par­kerings­garage (ca 390 platser) och ca 4 300 m² takparkering (ca 170 platser).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)