Vem bär ansvaret? : En studie om bokares roll som beslutsfattare i klubbscenen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Titel: "Kvinnliga akter drar inte lika mycket publik" - En studie om bokares roll som beslutsfattare i klubbscenen. Examensarbete, Musik & Event Management, HT 2014 Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Organisation, 2FE74E Författare: Patric Sigvardson & Sara Zeggai Handledare: Kjell Arvidsson, Examinator: Mikael Lundgren   Syftet med vår studie är att belysa klubbscenen ur ett jämställdhetsperspektiv. Det har vi gjort genom att studera ett antal bokare och hur de fattar sina beslut och se till vilken påverkan sociala nätverk, intressen och värderingar spelar in vid beslutsfattande. Syftet är även att belysa vikten av bokarens roll som beslutsfattare och att hålla igång debatten om jämställdhet för att kunna bidra till en mer jämställd klubbscen.   Vi har använt oss av en induktiv ansats för att bäst kunna besvara forskningsfrågorna. Empirin samlade vi in genom primärdata i form av intervjuer som vi sedan kompletterade med sekundärdata i form av artiklar, litteratur, webbsidor samt dokumentärer. Sedan tolkade vi empirin och utvecklade möjliga samband och mönster från den insamlade data och formulerade teorier utifrån dessa. Vi har även använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi för att kunna förstå och beskriva bokares verklighet vid beslutsfattande i relation till jämställdhet.   Materialet har vi fått in genom att studera ett antal bokare och deras klubbar. Utifrån en intervjuguide uppdelat på olika ämnen har vi samlat in data för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Studien är menad att bidra till att upprätthålla jämställdhet som ett aktuellt ämne inom klubbscenen. De viktigaste slutsatserna är bl.a. att lönsamheten står i fokus som det mest betydande intresset hos bokare. Samtidigt har vi sett genom den här studien att bokare värnar om att förbättra klubbens varumärke och att akterna de bokar genererar besökare. Vi anser att det är dessa intressen som en bokare resonerar kring vid beslutfattande och bidrar till att ett beslut tas utifrån det alternativet som har störst chans att ge klubben högst effektivitet. Den viktigaste slutsatsen är också att bokare har en enorm makt till att påverka en mer jämställd klubbscen och även hur de ska kunna göra det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)