Predicering av svenska elitorienterares prestation : Motivation och träningsmängds betydelse för prestation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att identifiera huruvida det finns ett samband mellan dagens svenska elitorienterares måltyper och deras idrottsliga framgång. Detta genom att analysera deras motivationsfaktorer baserat på 2x2 achievement goal framework. 80 svenska elitorienterare svarade på enkäten 2 x 2 Achievement Goal Questionnaire for Sport samt rapporterade det gångna årets träningsmängd och nuvarande rankingpoäng i det svenska rankingsystemet. Genom regressionsanalys påvisades bland måltyperna inga signifikanta prediktorer för deltagarnas prestation. Med hjälp av en ANOVA visade resultatet att mastery approach goals var signifikant mer vanligt förekommande än de övriga måltyperna. Den uteblivna prediktorn på prestation står i kontrast till tidigare forskning varför ytterligare forskning krävs för att identifiera orsakerna. Det faktum att mastery approach goals är signifikant mer vanligt förekommande än de övriga måltyperna är en god förutsättning som kan utnyttjas genom att tydlig fokusera på individuell utveckling med specifika målsättningar för respektive orienterare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)