Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. Resultaten som uppdagas motsätter sig uppsatsens tes om att det dels finns kvinnliga och manliga politikområden samt att det finns en högre tröskel för kvinnors utbildningsnivå för att kunna etablera sig som statsråd i en svensk regering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)