Läsa skönlitteratur - ett nöje eller en plåga? : En undersökning om högstadieelevers attityder till läsning av skönlitteratur och skönlitteratur i undervisningen, samt lärares arbetssätt och syn på elevers attityder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning: Den här studien syftar till att undersöka elevers attityder till läsning av skönlitteratur och skönlitteratur i undervisningen. Syftet är även att undersöka lärares syn på elevers attityder till läsning och skönlitteratur i undervisningen, samt hur lärare använder sig av skönlitteratur i svenskundervisningen. Studien genomfördes med hjälp av två enkätundersökningar, en för lärare och en för elever. 79 elever från två olika högstadieskolor deltog, liksom 29 lärare från 16 olika högstadieskolor. Resultatet visar att majoriteten av eleverna har en negativ inställning till läsning av skönlitteratur, men anser det ändå vara viktigt att läsa. De flesta av dem föredrar tv/film eller datorspel vid möte av fiktiv värld och majoriteten av eleverna läser aldrig skönlitteratur på fritiden. Resultatet visar också att många av dem är negativt inställda till användandet av skönlitteratur i undervisningen och känner inte att det inspirerar dem till att läsa på fritiden. Vidare visar resultatet att lärarna använder sig av flera olika arbetsmetoder vid användningen av skönlitteratur i undervisningen, och likaså när det gäller arbetet att öka elevers läsmotivation. Majoriteten av lärarna upplever att det finns ett motstånd till läsning av skönlitteratur hos elever och att läsintresset bland elever har minskat. En stor majoritet av lärarna tycker även att läsförståelsen hos elever har försämrats. Lärarnas inställning till skönlitteratur i undervisningen är positiv och många av dem anser också att den kan ha en positiv inverkan på elevers attityder till läsning.   Nyckelord: skönlitteratur, läsning, läsförståelse, reception, motivation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)