"Det är så den mörka sidan av manligheten fungerar, tyvärr" : En kritisk diskursanalys av incels syn på den egna maskuliniteten inom svensk mediekontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Författare: Isabell Stolt; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna C-uppsats skrevs under höstterminen 2019 på Södertörns högskola. Uppsatsens syfte var att undersöka hur synen på den egna maskuliniteten uttrycks av män som kallar sig incels i en anonym svensk intervjukontext. Min studie belyser en extrem och homogen grupp och hur deras syn på maskulinitet uttrycks språkligt utanför deras digitala gruppsammanhang där en egen särpräglad diskurs utesluter allmänheten. Det empiriska materialet har varit sex mäns svar i två artiklar (Expressen och Dagens ETC) där vardera artikel presenterar intervjuer med olika tre män. De intervjuas om sin bakgrund, sin ensamhet och den digitala mansaktivismen med likasinnade i internetforum. Alla förutom en av männen berättar under alias. Mina frågeställningar var: Hur uttrycker sig incels om sin syn på den egna maskuliniteten i en svensk intervjukontext i media?  Är denna syn på maskulinitet representativ för Connells teori om fyra maskuliniteter? Genom en kritisk diskursanalys med textuellt fokus på nominalfraser framkommer personbeteckningar och diskursiva perspektiv som skulle kunna beskriva incels egna maskulinitet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)