"Det osynliga" : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med Irritable Bowel Syndrome

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Irritable bowel syndrome (IBS) är en sjukdom som leder till en funktionell motorisk störning i mag-tarmkanalen och symtom som förstoppning, diarré, gasbesvär, buksmärta och uppspänd buk är vanligt förekommande. Symtomen leder ofta till stress, depression, ångest vilket kan medföra ett begränsat vardagsliv. Individens livskvalitet påverkas av vad symtomen orsakar för individen i vardagslivet vilket kan leda till lidande. Syftet med litteraturstudien var att granska och sammanställa vårdvetenskaplig forskning som belyser patienters upplevelser av att leva med IBS. Metoden är en litteraturstudie utifrån Fribergs modell. Sex kvalitativa artiklar och tre kvantitativa artiklar har analyserats. Resultatet visade att kroppen var opålitlig då sjukdomen orsakade fysiska symtom och gav oönskade symtom som gasbesvär, smärta i buken, diarré, förstoppning och uppspändhet. Patienter upplevde begränsningar i vardagen i form av symtom som ökade gasbesvär, uppspändhet, diarré. Patienter hade ständigt uppsikt efter toaletter då de gick hemifrån vilket ofta skapade en ökad oro. Symtom som gasbildningar och diarré innebar att patienter ofta behövde gå på toaletten vilket var besvärligt i samband med möte, arbete, skola. Detta upplevde patienter vara skamligt. Sjukdomen bidrog i längden till ökad stress, ångest, depression och isolering hos patienterna. Detta har orsakat minskat förtroende till vården, patienterna upplevde sig missförstådda och välbefinnandet minskade. Strategier och planering bidrog till bekräftelse, medvetenhet, kunskap och förståelse. Patienter upplevde sig ha bättre koll på symtomen och kunde agera tills värken släppte. Sjuksköterskan har en viktig roll där hen kan hjälpa patienten att känna välbefinnande, hopp, livslust och ökad självkänsla genom bekräftelse av att bli sedd och hörd samt ge nyttig kunskap för att patienter ska kunna hantera sin sjukdom med bra planering och strategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)