Medarbetarpulsens betydelse för det hälsofrämjande arbetet vid Arbetsförmedlingen. - En kvalitativ studie av sektionschefers upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Marie-louise Axelsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsförmedlingens höga sjukfrånvaro är alarmerande och åtgärder måste vidtas för att förhindra att ännu fler arbetar sig sjuka och att de som är sjukskrivna har möjlighet att rehabiliteras tillbaka till arbetet. Arbetsförmedlingen arbetar långsiktigt med att uppnå hälsofrämjande och högpresterande arbetsplatser och fokusera på att få ner sjukfrånvaron genom ett systematiskt arbete med att fånga upp arbetsmiljörisker genom att arbeta med friskfaktorer. Ett verktyg behövdes för att snabbt kunna identifiera problem och åtgärda dem. Under 2017 togs en ny medarbetarundersökning fram som snabbt skulle få fram arbetsmiljörisker och som skulle skapa förutsättningar att agera på rätt saker i rätt tid. I slutet av 2017 lanserade Arbetsförmedlingen den nya medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen. Syfte: Studiens syfte är att undersöka sektionschefers erfarenhet och upplevelse av att använda medarbetarundersökningen Medarbetarpulsen för att förbättra arbetsmiljön inom Arbetsförmedlingen. Metod: Data har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer som analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat och slutsats: Medarbetarpulsen kan vara det verktyg som förbättrar arbetsmiljön, sänker sjukfrånvaron och kan ge Arbetsförmedlingen hälsofrämjande arbetsplatser. Resultaten från enkäten ger varje medarbetare möjlighet att påverka sin egen hälsa och arbetsgruppen kan påverka sin egen arbetssituation genom åtgärder som behövs eller att göra mer av det som redan fungerar. Utmaningen blir att få alla medarbetare att svara på frågorna och vara aktiva i diskussionerna i arbetsgruppen. Sektionscheferna måste vara modiga för de kommer att tvingas ta i obekväma frågor både i arbetsgruppen och med den enskilde individen för att lyckas driva hela processen i mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)