Försäkringskassan + byråkrati = sant? En studie om Försäkringskassans organisation i förhållande till Webers idealtyp byråkrati.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Max Webers teorier är klassiska inom sociologin. Denna d-uppsats syfte var att undersöka om Webers idealtyp byråkrati går att använda för att analysera en nutida organisation - Försäkringskassan. Kan Försäkringskassan utifrån valda teorier ses som byråkratisk och vad innebär detta för organisationen? För att få information om Försäkringskassan och dess organisation har olika typer av dokument undersökts. Denna information har sedan analyserats i förhållande till Webers byråkratibegrepp och en del kritiska röster om Weber. I uppsatsen framkom att Försäkringskassan är en byråkratisk organisation enligt Webers kriterier och att idealtypen byråkrati fortfarande är användbar - åtminstone på Försäkringskassan. Trots stora samhällsförändringar sedan idealtypen formades verkar strukturerna för den offentliga byråkratin inte förändras markant. Kritik har dock riktats mot att den byråkratiska strukturen inte fungerar i välfärdsorganisationer, eftersom handläggningen där ej kan följa färdiga ramar på grund av att det krävs individuella bedömningar. Försäkringskassan är en välfärdsorganisation. Handläggningen ser dock olika ut för de bidrag och förmåner Försäkringskassan handhar. Försäkringskassan handlägger både ärenden där individuella bedömningar är ett måste och ärenden där alla behandlas lika. Tänkbart är därför att den byråkratiska strukturen skapar olika förutsättningar för olika delar av organisationen - ett förhållande intressant att studera vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)