Kommunala initiativ inom öppna data : En nationell fråga på lokal nivå

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Öppna data är ett område som organisationer inom offentlig sektor förväntas arbeta med. Trotsdetta är det fortfarande ett område som visat sig vara problematiskt. En del av problematikenhärstammar i att det är svårt att veta vilket värde öppna data har, vilket är en faktor som ledertill att motivationen för kommunala verksamheter att prioritera öppna data är lågt. I den härstudien undersöker vi vilka utmaningar och framgångsfaktorer som existerar samt vilket värdesom förväntas komma fram av arbetet inom öppna data från ett kommunalt perspektiv.Resultatet av studien kommer från en flerfallstudie där fyra kommuner av olika storlek och tvårepresentanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltog. Genomsemistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt för att samla in empiriska data har mångautmaningar framkommit, främst relaterade till organisatoriska aspekter. Tekniska utmaningarhar enligt tidigare forskning varit utmanande, men upplevs inte som lika utmanande i dennastudie. Samtidigt framgår det att det är svårt att hitta konkreta framgångsfaktorer dåkommunala initiativ inom öppna data fortfarande inte kommit så långt. Det har också visat sigvara svårt att generera värde främst på grund av att det inte finns tillräckligt mångadatamängder publicerade. De data som dock finns publicerade från de olika kommunerna ärofta osammanhängande och svåra att förädla inom privat sektor. Medborgarna som i slutändanska kunna använda tjänster och produkter som baseras på öppna data har därför endast kunnatse begränsade effekter från öppna data. Avsaknaden av ett nationellt samarbete försvårararbetet med öppna data både för offentlig sektor att publicera data och för privat sektor attförädla data. Detta leder i sin tur till att inget värde kan skapas för medborgare. På grund avdetta har det inte uppvisats något konkret värdeskapande utan värdet av öppna data ärfortfarande en förväntning och inte en verklighet i termer av realiserat värde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)