Samverkan mellan hem och förskola : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever samverkan på relationsnivå med vårdnadshavare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Förskolan är en arena för möten mellan olika människor, speciellt med olika vårdnadshavare. Förskollärare och vårdnadshavare har barnen som gemensam nämnare och strävar efter att det ska gå bra för dem. En av förutsättningarna för att det ska gå bra för barnens utveckling är att det finns en trygg relation och god samverkan mellan hem och förskola. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på samverkan med vårdnadshavare på relationsnivå. Studiens frågeställningar är följande: Hur upplever förskollärare relationen med vårdnadshavare för att främja föräldrasamverkan? Vilka utmaningar samt möjligheter upplever förskollärare inför samverkan med vårdnadshavare?  En induktiv kvalitativ metod med forskningsmetoden intervjuer har använts i denna studie. Denna metod valdes då vi var intresserade av att utforska förskollärares upplevelser kring fenomenet samverkan på relationsnivå med vårdnadshavare. Genom ett icke-sannolikt urval valdes sex relevanta respondenter med kunskap och kompetens inom ämnet ut. Studien grundar sig i och analyseras utifrån det fenomenologiska perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att grunden för en bra samverkan på relationsnivå mellan förskollärare och vårdnadshavare är tillit, lyhördhet, en öppen och trygg kommunikation samt att förskollärare och vårdnadshavare ser varandra som jämlikar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)