Tvingad till vård för anorexia nervosa. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att få förståelse för före detta patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Syftet har brutits ned i två frågeställningar som handlar om hur personerna beskriver sin upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa samt vad de anser vara viktigt i vården av anorektiker som vårdas mot sin vilja. Studien utgår från en kvalitativ undersökningsmetod, där sju kvinnor runt om i Sverige intervjuades. Samtliga av kvinnorna har erfarenhet av att ha vårdats mot sin vilja på sluten allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Det empiriska materialet bearbetades, och kopplades till begreppen bemötande, ambivalens och vårdlidande. Resultatet av studien presenterades i sex olika teman; ”Vikten av stöd för och efter måltiden”, ”Vikten av den goda relationen”, ”Vikten av att bli bemött med förståelse”, ”Vikten av en individanpassad vård”, ”Vikten av att tas ifrån ansvaret” samt ”Vikten av ett konsekvent tillämpande av tvångsåtgärder”. Det var just dessa generella teman som framkom i resultatet av frågeställningarna, där intervjupersonerna agerade inom temats omfattning, men på olika sätt. Sammanfattningsvis visar dock studiens resultat att centralt för intervjupersonernas upplevelse av tvångsvård för anorexia nervosa var att deras önskemål om vård ofta skilde sig vida från den vård de erhållit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)