“Jag kan aldrig inte tänka systemiskt!” Familjeterapeuters upplevelser av erkännande, handlingsutrymme och dubbla professionella identiteter

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet för uppsatsen var att undersöka och belysa sex familjeterapeuters upplevelser av möjligheter, hinder och visioner i sitt familjeterapeutiska arbete. Datainsamlingen är gjord via djupintervjuer som bearbetats genom tematisk analys. I analys- och resultatdelen presenteras informanternas tankar och funderingar kring sitt familjeterapeutiska arbete kopplat till arbetsplats, identitet, värderingar och visioner. Analysen är gjord med hjälp av teorier kring erkännande, missaktning och handlingsutrymme. Resultat- och analysdelen i uppsatsen behandlar också familjeterapeuternas förhållande till det systemiska perspektivet, hur de erkänns på arbetsplatser samt vilken plats familjeterapeuterna tycker perspektivet har både i deras eget arbete och i samhället. Slutsatserna behandlar det upplevda handlingsutrymme familjeterapeuterna har vilket avgör de yrkesmässiga valen och priset för dessa, samt deras funderingar om den dubbla professionella identiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)