Hammarö ryttarförening - En framtid med möjligheter : Ett styrdokument för utveckling av Hammarö ryttarförenings verksamhet och anläggning

Detta är en M1-uppsats från

Författare: Ahmedin Celik; Daniel Berggren; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Hammarö ryttarförening (HRF) driver en ridskola och har uthyrning av stallplatser tillprivatpersoner och deras anläggning ligger i Torp i Hammarö kommun. HRF påbörjadehösten 2012 ett arbete vars syfte var att säkerställa att organisation och anläggning bedrivs ilinje med föreningens verksamhetsidé, mål och visioner. Bakgrunden till det omfattandearbetet var att anläggningen är sliten och starkt eftersatt vad gäller renoveringar samt attmånga av lokalerna inte uppfyller de krav som ställs på verksamheten. För att få stöd i arbetettog HRF hjälp av Byggingenjörsprogrammet på Karlstads universitet och KLARAarkitektbyrå i Karlstad.

Syftet med rapporten var att lyfta fram och tydliggöra potentiella utvecklingsmöjligheter förHammarö ryttarförenings verksamhet på nuvarande eller ny lokalisering. Målet med rapportenvar att överlämna ett styrdokument som visar på några av utvecklingsmöjligheterna. Istyrdokumentet skulle ingå en verksamhetsanalys som beskrev nuläge och visioner, enlokaliseringsutredning över potentiella platser, en ekonomisk bedömning för att bedöma deekonomiska konsekvenserna för varje lokaliseringsalternativ samt ett konceptförslag över ettnytt häststall och ny situationsplan över Torp. Viktiga frågor som utredningarna skulle ge svarpå var vilket lokaliseringsalternativ som ansågs ha störst möjlighet att uppnå en merändamålsenlig anläggning med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet på lång sikt, samtbedöms ha störst möjlighet att utveckla och utöka föreningens olika verksamhetsområden.

En litteraturstudie genomfördes där lagar, bestämmelser och teori om häststall och dessfunktioner lästes in. Verksamhetsanalysen togs fram i samråd med HRF genom möten ochstudiebesök. Lokaliseringsutredningen gjordes som en SWOT-analys där styrkor analyseradesmot svagheter och möjligheter mot hot. Arbetssättet under skiss- och ritningsfasen för att tafram ett konceptförslag var att skissa fram olika alternativa förslag och att ha kontinuerligamöten med HRF och KLARA arkitektbyrå. Den ekonomiska utredningen upprättades som enbudgetkalkyl för samtliga byggnader, som skulle ingå i respektive lokaliseringsalternativ, därtotala investeringskostnaden inklusive produktions- och byggherrekostnader samt övrigaetableringskostnader kunde uppskattas.

Resultatet av rapporten blev en utförlig verksamhetsanalys som specificerade HRF:s mål ochvisioner. Lokaliseringsutredningen utredde tre potentiella lokaliseringsalternativ, varav ettalternativ avfärdades och två alternativ utreddes mer ingående. Ett alternativ utgick frånHRF:s nuvarande plats på Torp och det andra från en ny plats på Sätter på Hammarö.Dessutom utreddes de ekonomiska konsekvenserna för varje lokaliseringsalternativ i enekonomisk utredning. Konceptförslaget utmynnade i en förslagritning för ett nytt häststallsamt en ny situationsplan för Torp där det nya häststallet ingick. Slutsatsen blev att HRFskulle ha större möjligheter att uppfylla sina mål och visioner om HRF flyttade till den nyaplatsen på Sätter. Den ekonomiska utredningen påvisade att det skulle innebära en störreinvestering än att förbli kvar på Torp men att det skulle kunna motiveras med att det skulle geHRF och andra intressenter en större möjlighet till långsiktig utveckling och att bidra till ettbättre föreningsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)