Medmänsklig/Gästvänlig/Främlingsfientlig : En studie om migrationsdiskursen på Malta

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Shadi Moazen; [2016]

Nyckelord: Diskurspsykologi Postkolonialism Migration;

Sammanfattning: Studien behandlar maltesiska kommunpolitikers diskurs om migration vilket är intressant då Malta är en ö mellan Afrika och Europa som på grund av sin position fått rollen som ”gatekeeper” i Europeiska Unionen. Syftet med studien är att undersöka hur intervjupersonerna konstruerar och upprätthåller kategoriseringar av migranter och hur detta görs i relation till den maltesiska nationella identiteten. För att beskriva detta har fem manliga maltesiska kommunalpolitiker intervjuats och en diskurspsykologisk analys har gjorts av de språkliga mönstren som återfanns i informanternas diskussion. Utöver diskurspsykologi har postkolonial teori nyttjats för att analysera hur Västeuropa framställs som överlägset. Halvstrukturerade intervjuer valdes som insamlingsmetod för att fånga de längre beskrivningar som behövs för att möjliggöra diskurspsykologisk analys av migrationsdiskursen. I resultatdelen redovisas olika nyckelbegrepp som diskurserna kretsat kring. Konstruktionerna görs på olika sätt men utifrån diskurspsykologiska perspektivet har analysen fokuserat på retoriska resurser som brukats av informanterna för att göra faktaanspråk. Resultatet visar bland annat att malteserna gör starka kopplingar till Europa men avsäger sig kopplingar till andra delar av världen. Resultatet visar även att hudfärg samt religion många gånger görs som en viktig markör för tillhörighet. I migrationsdiskursen refereras migranterna till med olika begrepp och beroende på vilken grupp det talas om anses bemötandet behöva skifta.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)