Ett förändrat liv : Patienters upplevelse av psykisk hälsa efter hjärtinfarkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den mest förekommande gruppen sjukdomar i världen och står för en tredjedel av den globala dödligheten. Hjärtinfarkt påverkar patienters liv på olika sätt och kräver olika livsstilsförändringar i det dagliga livet.  Att sträva efter att få förståelse för patienters upplevelse av situationen är viktigt och patientdelaktighet är centralt i den personcentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskan ska i partnerskap med patienten identifiera vad hälsa betyder och tillsammans med sitt team bedöma, planera, genomföra omvårdnad och skapa förutsättningar för att främja hälsa. Syfte: Att belysa patienters upplevda psykiska hälsa efter hjärtinfarkt.  Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultatet inkluderar totalt 11 vetenskapliga artiklar.  Resultat: Resultatet beskrevs utifrån tre kategorier; “Emotioner”, “Begränsad vardag” samt “Vägen tillbaka”. Känslor av rädsla och osäkerhet var vanligt förekommande hos patienterna. Hjärtinfarkten gav känslor av att deras kropp inte längre var deras. Patienterna upplevde att de fått en andra chans i livet efter hjärtinfarkten, medan andra inte längre var säkra på om livet var värt att leva.  Slutsats: Patienter som drabbats av hjärtinfarkt lever med en konstant känsla av rädsla och osäkerhet samt brist på viktig kunskap som inte delgivits dem av hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta medför en begränsad vardag för patienten. Genom djupare förståelse för patienters upplevelse ökar möjligheterna till att kunna erbjuda god personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)