Dataavläsning i ett utredningssammanhang. En komparativ studie mellan Sverige och Danmarks lagstiftning om tvångsingreppet dataavläsning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Hemlig dataavläsning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som infördes i Sverige 1 april 2020. Tvångsmedlet har förekommit i Danmark sedan 2002 där det sedan dess genomgått ändringar vid flera tillfällen. Den svenska lagen är tidsbegränsad till fem år för att därefter utvärderas. Syftet med denna uppsats är att jämföra regleringen av hemlig dataavläsning i Sverige och Danmark i relation till personlig integritet och att diskutera möjliga förbättringar inom detta område. Ämnet har begränsats till den dataavläsning som kan förekomma under en utredning. Materialet som använts är offentligt tryck, avgöranden från Europadomstolen, juridisk litteratur, och även en del bidrag från media. Komparativ metod har tillämpats, specifikt funktionalitetsmetoden. Uppsatsens slutsats är att båda länder uppfyller Europakonventionens krav, men att det för den svenska dataavläsningen förekommer detaljregleringar som vore användbara även för den danska. Dessutom konstateras att sverige till viss del brister i tillämpningen av dessa regleringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)