Maskinöversättning: kan den producera begripliga översättningar?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Ivana Marić; [2010-11-25]

Nyckelord: Maskinöversättning; svenska; engelska; fackprosa; bruksprosa;

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker möjligheten att producera översättningar av godtagbar kvalitetfrån engelska till svenska med hjälp av två automatiska maskinöversättningsprogram.Trots att forskning bedrivits i flera decennier har man inte lyckats framställaett automatiskt översättningssystem som kan prestera lika bra som mänskligaöversättare. Men all forskning har inte varit förgäves. Även om datorn än så längeinte kan ersätta mänskliga översättare sägs den kunna fungera som ett tidsbesparandeverktyg vid översättning. Språkteknologin har nämligen utvecklat översättningsstödi form av översättningsminnen och termbanker som är mer pålitliga änautomatiska översättningsprogram eftersom de baseras på översättarens tidigare arbeten.Utvecklingen av ett fullkomligt översättningsprogram har avstannat och forskaremenar nu att den även har ändrat inriktning. I dag sägs målet med ett automatisktmaskinöversättningsprogram vara att framställa så kallade grovöversättningar.Dessa grovöversättningar måste ha två olika sorters kvaliteter: begriplighetskvalitetoch redigeringskvalitet. Grovöversättningarna ska med andra ord vara begripligaför någon som inte kan källspråket och det ska löna sig tidsmässigt att redigeradem. För att avgöra om maskinöversättningsprogrammen kan leverera översättningarav sådan kvalitet från engelska till svenska görs i den här undersökningentestöversättningar av 28 olika delar av facktexter. Programmens översättningsförmågatestas genom att flera korta fackspråkliga och populärvetenskapliga texter matasin i två olika översättningsprogram för att fastställa programmens starka och svagasidor. Resultaten, som delas in i flera olika kategorier (grammatiska, lexikala ochstilistiska), visar att båda programmens översättningar innehåller många grammatiskaoch lexikala fel. Många av de lexikala felen påverkar översättningens begriplighetmedan endast ett fåtal av de grammatiska felen kan anses vara missvisande fören läsare eller en textredigerare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)