"Det är ju inte som det var förr" - gymnasietjejers syn på manlighet och genus.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Karin Pettersson; [2015-12-08]

Nyckelord: Genus; maskulinitet; feminism; könsstrukturer; gymnasieskolan;

Sammanfattning: Bakgrund: Genusforskning bedrivs oftast genom att kvinnors syn på kvinnor eller mäns syn på män undersöks. Män och maskulinitet är ett fält som snabbt vinner mark inom genusforskning, vilket syftar till att ta reda på varför män är som de är och hur deras könsmönster reproduceras.Syfte: Denna studie söker att undersöka kvinnors syn på män. En av de ledande teorierna om genusskapande är Judith Butlers sociala konstruktivism. Genus, menar Butler, är en kollektiv illusion som rättfärdigar sig själv genom att framstå som naturlig. Teorin menar också att det därför är möjligt att studera män genom kvinnor, efter som att kvinnor är medhjälpare till skapandet och upprätthållandet av genusstrukturer.Metod: För att undersöka detta har jag genomfört gruppintervjuer med 15 flickor, fördelat över fyra grupper, som går sista året på samhällsprogrammet på gymnasiet om deras åsikt om maskulinitet och genus. Detta med hjälp av ett stimuli bestående bilder föreställande alternativ maskulinitet.Resultat: Inspirerad av forskare som Bourdieu, Connell, Ambjörnsson, m.fl har jag funnit att tjejerna i stor utsträckning bidrog till upprätthållandet av traditionella könsmönster genom att förhärliga starka, muskulösa män, och var försiktiga och ibland stötta av bilderna på alternativa och könsöverskridande män. Dessa unga kvinnor var ambivalenta över sin egen roll som kvinnor, feminister och normskapare. Alla uttryckte att de aldrig behövt tänka på sådana frågor tidigare, trots formuleringar i rådande styrdokument. Den generella åsikten tycktes vara att saker och ting kunde ha varit värre och att de därför inte behövde fundera över eller motarbeta könsmaktsordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)