Oriktig uppgift : den skattskyldiges uppgiftsskyldighet, eller Skatteverkets utredningsskyldighet?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Gina Gruneau; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vid bedömningen av om en oriktig uppgift enligt 49:5 Skatteförfarandelag (2011:1244), SFL, har lämnats av den skattskyldige behöver dels beaktas om den skattskyldige har uppfyllt sin uppgiftsskyldighet, dels om Skatteverkets utredningsskyldighet har aktualiserats. Dessa bedömningar har föranlett en omfattande rättspraxis och området har utvecklats genom rättspraxis. Den oriktiga uppgiften kan föranleda att den skattskyldige påförs ett skattetillägg, efterbeskattas eller blir dömd för skattebrott, och således är det av vikt att den skattskyldige är medveten om vad som krävs för att denne ska anses ha uppfyllt sin skyldighet. För att den skattskyldige ska göra detta behöver den lämna alla de uppgifter som är av relevans för att ett korrekt beslut ska vara möjligt att tas. Är den skatterättsliga frågan svårbedömd behöver samtliga sakomständigheter redogöras för i samband med deklarationen. Vidare kan den skattskyldige inte med framgång hävda att uppgifterna finns att tillgå i andra register, eller att ett visst faktum är allmänt känt och således inte behöver redogöras för. Den skattskyldige kan inte heller redovisa rättshandlingar som beskriver olika omständigheter på ett inkorrekt sätt, då rätten gör en egen bedömning av rättsläget. Uppgiftsskyldigheten sträcker sig inte längre än till deklarationspunkten, och omständigheter som inträffar därefter behöver inte redovisas. Att Skatteverket har ett långtgående ansvar framgår av ett flertal rättsfall, i och med att knapphändiga upplysningar har medfört att skyldigheten aktualiseras, då det framstått som närmast uteslutet att Skatteverket skulle godkänna uppgifterna utan närmare utredning. Om den skattskyldige har lämnat uppgifter som är motstridiga eller uppenbart orimliga aktualiseras Skatteverkets utredningsansvar. Detta är ett långtgående ansvar för myndigheten, då motstridigheterna kan framgå först vid en jämförelse mellan deklarationen och bifogade bilagor. Det centrala gällande uppgiftsskyldigheten är att samtliga omständigheter av relevans ska redovisats för att Skatteverket ska ha en möjlighet att göra en korrekt bedömning.  Centralt för att Skatteverkets utredningsskyldighet ska ha aktualiserats är om uppgifterna uppenbart inte kan ligga till grund för beslut utan en närmare granskning. Vid bedömningen av en oriktig uppgift beaktas först om den skattskyldige har brustit i sin uppgiftsskyldighet, och om så är fallet undersöks om uppgifterna medfört att Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiserats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)