Attityder kring kärnkraft : Samband mellan attityd och plats

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning:

Denna C-uppsats utforskar faktorer som påverkar attityden gentemot kärnkraft för gymnasieelever i Östhammar och Uppsala. Till studien har en enkätundersökning samt gruppintervjuer genomförts. Resultaten från C-uppsatsen visar att elever från båda studerade gymnasieskolor har en hög acceptans till kärnkraft men att faktorerna som påverkat eleverna i de olika kommunerna är olika. I Östhammar tycks det finnas en kultur som stödjer positiv inställning till att kärnkraften sprids. För eleverna i Östhammar har nära relationer och lärare varit betydelsefulla för att eleverna har utvecklat en acceptans för kärnkraft. I Uppsala kan ingen definitiv faktor för bildande av varken positiv eller negativ attityd fastslås, däremot finns tendenser för nimbyism i Uppsala. Östhammareleverna påverkas i större mån av lokala faktorer som föräldrar medan Uppsalaeleverna i större mån påverkas av yttre faktorer som medier. Utbildning och lärare är betydelsefulla påverkansfaktorer för båda respondentgrupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)