Förskollärares arbete med att främja     språkutvecklingen hos flerspråkiga barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur förskollärare ​arbetar och uppfattar sitt arbete med att främja flerspråkiga barn i deras språkutveckling. I tidigare forskning så framgår det att flerspråkiga barn har ökat i den svenska förskolan, vilket innebär att förskollärare behöver besitta goda kunskaper i flerspråkiga barns språkutveckling. Vi undersöker hur förskollärare beskriver och  arbetar med språkutveckling i olika situationer, genom observationer och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Dessa genomfördes på tre olika förskolor med sex förskollärare. I analysen av den insamlade empirin utgick vi från Cummins teori om relationen mellan kontext och graden av utmaningar. I resultatet beskriver förskollärarna hur de arbetar med majoritetsspråk och modersmål i samlingar, måltidssituationer och andra aktiviteter i förskolan. Det framkom från intervjuerna och observationerna att bland annat högläsning, sångstunder, konversationer och barns lek är viktiga redskap och arbetsverktyg för barnens språkutveckling, och i enligthet med Cummis   fyrfältare används dessa arbetsverktyg för att stötta och utmana barnen i deras språkutveckling. Förskollärarna beskriver att relationen mellan hem och förskola samt vårdnadshavarens roll har en betydelsefull effekt i dessa barns språkutveckling. Även miljön och material har stor betydelse för barns språkutveckling, varje rum ska bjuda in till lek och stimulans men även vara anpassat efter barnens olika språkliga nivåer. Det framgår iresultatetattalltmaterialsomfinnsiverksamhetenkan användas i olika språkliga aktiviteter, om förskolläraren beskriver sig har ett medvetet arbets- och tankesätt när det kommer till språkutveckling.                           

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)