Antidumpning - en studie kring EG: s antidumpningsregelverk

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Karin Rappsjö; [2001]

Nyckelord: EG-rätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: EG är ett ekonomiskt samarbete som representerar både fri handel och protektionism. Genomförandet av den inre marknaden innebär att man inom EG har avskaffat tariffära handelshinder. I artikel 3 Romfördraget anges att gemenskapen skall, för att uppnå målet med en inre marknad, införa en gemensam tulltariff och föra en gemensam handelspolitik gentemot tredje land. En tullunion ger ett viss skydd mot import från tredje land. EG vidtar ytterligare åtgärder som har till syfte att skydda den fria rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden. Dessa åtgärder används efter behov och fungerar som handelspolitiska verktyg. Denna uppsats behandlar ett av EG: s handelspolitiska verktyg&semic antidumpningsåtgärder. Antidumpningslagstiftning ger EG rätt att hindra dumpad import från att komma in på den gemensamma marknaden genom att besluta om en tull på importen. Dumpning av varor betyder förenklat att man säljer en vara på en främmande marknad till ett billigare pris än vad man tar ut för varan på dess hemmamarknad. Dumpning är i sig inte förbjuden. Det är endast när de dumpade varorna orsakar väsentlig skada för gemenskapsindustrin som åtgärder får vidtas. Den tulltariff som tullunionen representerar är en fast avgift som är känd för exportören. Om kommissionen finner anledning att besluta om en tull på dumpad import är denna tariff, till skillnad från tullunionens tariff, högst individuell. Kommissionens antidumpningsutredningar är omfattande och den tull som kommissionen kan besluta om är ofta anpassad till varje vara och till varje enskild exportör. Uppsatsen syftar till att ge läsaren en historisk bakgrund till EG: s antidumpningslagstiftning samt en redogörelse för aktuell gemenskapslagstiftning när det gäller dumpning av varor. Uppsatsen redogör för EG: handelspolitik och den inre marknaden i syfte att ge läsaren en bakgrund till användandet av antidumpningsåtgärder. Under 1980-90-talet ökade antalet antidumpningsutredningar som företogs av kommissionen drastiskt. Uppsatsen innehåller en allmänt hållen diskussion om antidumpningsåtgärdernas betydelse för genomförandet av den inre marknaden och om antidumpningsåtgärdernas roll i framtida handelspolitik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)