Anestesisjuksköterskans åtgärder inför den postoperativa vården : En journalgranskningsstudie med fokus på smärta, illamående och vårdtid hos patienter som genomgått Gastric Bypass-operationer

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Nästan hälften av alla vuxna svenskar är överviktiga eller lider av fetma vilket tillsammans med dess följdsjukdomar kostar samhället flera miljarder kronor per år. Trots att behandlande överviktsoperationer (främst gastric bypass [GBP]) blir allt vanligare i Sverige, är patientens hälsotillstånd intra-, och postoperativt relativt outforskat vad gäller smärta, postoperativt illamående och kräkning [PONV], vårdtid samt det ökande lidandet detta medför.   Syfte och Metod: Syftet är att beskriva mängden analgetika och antiemetika som ges till patienter som genomgår GBP-operationer, från premedicinering till utskrivning på den postoperativa vårdavdelningen. Vidare undersöks om anestesisjuksköterskan positivt kan påverka den postoperativa vården med avseende på smärtlindring, PONV och vårdtid då detta kopplas till lidande. En kvantitativ deskriptiv retrospektiv journalgranskningsstudie gällande totalt 68 patienter genomfördes.   Resultat: Gavs lokalanestetika i operationssåret under operation minskade både behovet av analgetika postoperativt (p<0,05) och den postoperativa vårdtiden (p<0,05). Om antiemetika gavs intraoperativt minskade användningen av antiemetika postoperativt (p<0,001). Ju större dos antiemetika/kg/min som gavs intraoperativt desto kortare tid på den postoperativa vårdavdelningen (p<0,001). Detta gällde oavsett om patienten fått lokalanestetika (p<0,01) eller inte (p<0,05).   Slutsats: Anestesisjuksköterskan har stora möjligheter att på flera plan positivt påverka tiden direkt efter operation. Intraoperativ administrering av lokalanestetika och antiemetika har avgörande roller för den fortsatta vården hos patienter som genomgår GBP-operationer, både vad gäller smärta, PONV, vårdtid och det lidande som detta kan medföra. Antiemetika doseras till synes enligt rutin och inte i förhållande till vikt, men ger viktberoende effekter. Mer forskning inom området efterfrågas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)