En undersökning av Söderhamns kommuns avgifter för bostadsarrenden : Förslag till marknadsanpassad prissättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Sandra Falk; Camilla Hallqvist; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Söderhamns kommun, belägen på Sveriges östkust, är upplåtare av bostadsarrenden med anknytning till Söderhamns skärgård. Avgifterna för bostadsarrendena har inte följt den prisutveckling som skett på fastighetsmarknaden de senaste åren därför var syftet med detta arbete att beskriva och analysera en marknadsanpassad arrendeavgiftsnivå samt en marknadsanpassad prissättning vid friköp av arrendetomter som ägs av kommunen. En skälig avkastning på mark som utarrenderas ansågs vara 3 – 4 %. Målsättningen var att ta fram förslag på prissättning av bostadsarrende som Söderhamns kommun skulle kunna använda sig av. I denna rapport har kvantitativa metoder använts, den första var att beräkna ett simulerat markvärde för bostadsarrendena och utifrån det erhålla en årlig arrendeavgift. Den andra var ortsprismetoden där både sålda fastigheter i Söderhamns kommun samt arrendeavgifter för bostadsarrenden i olika kommuner jämfördes för att få fram årliga arrendeavgifter och den tredje var avkastningsmetoden där friköpspriserna vid friköp av arrendetomterna beräknades. Slutligen gjordes en ekonomisk rekommendation av de årliga arrendeavgifterna och friköpspriserna. I en karta som skapades med hjälp av Geografiskt informationssystem (GIS) har de årliga arrendeavgifterna från metoden "simulerat markvärde" visualiserats för att lättare kunna analyseras och förstås. Beräkningarna resulterade i olika förslag på årliga arrendeavgifter utifrån de tre metoderna samt förslag på friköpspriser av arrendetomter. En svårighet med arbetet var att hitta information om tillvägagångssätt vid prissättning av bostadsarrenden, trots detta har vi dragit slutsatsen att resultatet från "simulerat markvärde" borde visa de mest rättvisa arrendeavgifterna och friköpspriserna, men det bästa är att jämföra arrendeavgifter i närliggande områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)