Prioriterade kriterier av redaktörer och utvecklare i ett content management system : En fallstudie om att välja content management system

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

Sammanfattning: Informationshantering på internet är ett växande fenomen. Ett sätt för företag och organisationer att få ut information på internet är via webbplatser. För innehållshantering och utveckling av webbsidor så kan man använda content management system. Sådana system förenklar informationshanteringen på webbplatsens olika webbsidor. Det finns en uppsjö av CMS-verktyg och CMS-verktygen har stöd för olika funktioner. Den här studien är genomförd som en fallstudie där fallet som studeras är kriterier vid val av CMS-verktyg. Data har samlats in via enkäter och dokumentstudier. Kriterier har identifierats och prioriterats med hjälp av MoSCoW prioriteringsmetod av redaktörer och utvecklare som arbetar med CMS-verktyg. Prioriterade kriterier har sammanställts och ett urval av CMS-verktyg har utvärderats mot kriterierna. Utifrån insamlade data ifrån enkäter togs en prioriteringsordning fram som beskriver prioriterade kriterier vid val av CMS-verktyg. Det går att utskilja att somliga kriterier är viktigare än andra för redaktörer och utvecklare. Även visade dokumentstudien att de urvalet av CMS-verktyg som utvärderats uppfyllde majoriteten av kriterierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)