Försvarsmakten och jämställdhet : En kvalitativ fallstudie om den statliga myndighetens målsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning:

Kampen för ett jämställt samhälle vad gäller lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett vad, har länge förts världen över. Utvecklingen som skett på samhällets olika plattformar förklaras ha gått långsamt samtidigt som den är ett faktum. Kampen förs både på det privata såväl som det offentliga planet, med arbetsgivaren som ett exempel. En omdiskuterad arbetsgivare i diskussionen om jämställdhet är den svenska Försvarsmakten som också är en statlig myndighet. Arbetsgivaren förklarar sig ha ’hoppat på tåget’ vad gäller jämställdhetsarbetet, men med vetskapen om att den än idag, är en i hög grad mansdominerad arbetsplats så är det av väsentlighet att undersöka vilka verkliga ambitioner myndigheten har, vad man har gjort för att implementera detta samt vilka utmaningar som ligger framför myndigheten i frågan om jämställdhet. En kvalitativ fallstudie utav det offentliga material som finns att tillgå gällande Försvarsmaktens jämställdhetsarbete samt kompletterande samtalsintervjuer med anställda i organisationen, visar på ett ambitiöst utvecklingsarbete och en hög vilja till att verka som jämställd och attraktiv arbetsgivare för samtliga av samhällets medlemmar. Indikationer tyder på att utmaningarna organisationen har att möta innebär ett påverkansarbete utanför myndighetens egna murar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)