Vägskador av tung trafik : Upplåtande av vägnätet för 74-tons lastbilar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Näringslivet efterfrågar ett införande av 74 tons lastbilar på det statliga vägnätet. Det finns ett

flertal fördelar med att höja maximala bruttovikten från nuvarande 64 till 74 ton. Däremot är

höga bruttovikter direkt kopplade till bärighetsrelaterade skador. Syftet med denna studie är

att ligga till grund för vidare arbete av Trafikverket. Detta för att uppnå bättre kontroll på hela

det statliga vägnätet och den tunga trafikens inverkan. Studien har utgått från observationer i

PMSv3, ett webbaserat system med grafiska tvärprofiler baserade på vägytemätning samt

information om det statliga belagda vägnätet. Observationerna innefattar mönsteridentifiering

av återkommande tvärprofilstyper tillskrivna skador av den tunga trafiken. Resultatet av

tvärprofilstyperna har sedan analyserats och beskrivits som representativa spårtyper för det

statliga vägnätet. Slutsatsen är att det finns indikation på mönster av spårtyper. Utifrån

observationerna i PMSv3 har spårtyperna formulerats som hypoteser för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)