Projekt- och produktionsledning för ett effektiviserat arbetssätt på en PR-byrå

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning:

I dagens samhälle kommer nästan alla i kontakt med någon form av projekt. Samtidigt är tanken kring vad en projektledare är och gör ofta missförstådd (Tonnquist, 2010). Ett intresse för projektledning och Public Relations låg till grund för detta examensarbete. Intresset utvecklade sig till en studie med syftet att effektivisera arbetssättet kring projekt på en PR-byrå. För att uppnå syftet har arbetet kretsat kring ett antal centrala frågeställningar. Det som huvudsakligen reds ut är hur en byrå arbetar i projektprocessen jämfört mot vad teorier säger om ämnet. Arbetsflödet och arbetet kring nya idéer lyfts även i fråge-ställningarna för att gynna effektiviseringen.

 

Studiens teoridel beskriver inledande ett traditionellt arbetssätt som ses vara väldigt linjärt. Därefter beskrivs dess motreaktion, det förändringsfrämjande agila arbetssättet. Detta för att objektivt visa på för och nackdelar med olika typer av projektledning. Därefter har metoden varit kvalitativ. Den primära källan till information är intervjuer tillsammans med observationer på studiens case-byrå. Målet med det valda tillvägagångssättet är att se sam-band mellan teori och verklighet, att därmed kunna identifiera områden som skulle kunna effektiviseras.

 

Resultatet av studien visar på vissa likheter mellan teori och verklighet. Tendenser på både ett agilt och ett traditionellt arbetssätt identifierades hos case-byrån. Huvudsakligen visade resultatet dock på att case-byrån inte arbetar efter en förankrad projektprocess och att det finns en hel del i projektprocessens strukturella upplägg som kan förbättras.

 

Byrån ges rekommendationen att vidare, på ett strukturerat sätt, kunna applicera både det traditionella och det agila arbetssättet. Detta genom ett uppsatt system för valet av projekt-process. Valet görs genom att projekt som är tydlig styrda av kunden får ett traditionellt arbetssätt. Kunder med projekt som däremot vet vad de vill uppnå, men inte hur, får ett agilt arbetssätt. Även förslag på struktur gällande idégenereringsprocessen samt mindre om-fattande rekommendationer kring exempelvis tidsplanering och prioritering presenteras. Effektiviseringen sammanfattas i förslaget att applicera filosofin Lean vilket innefattar att eliminera allt som inte ger nytta till kunden.

 

Den mest relevanta slutsatsen utifrån denna studie är att projektledning är som livet. Det finns många olika teorier på hur det kan eller bör utföras men sedan är det upp till var och en att skapa sin egen väg. Vägen bör dock vara någorlunda strukturerad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)