PERSONERS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLA AKTIVITETERS PÅVERKAN VID LÅNGVARIG SMÄRTA

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Arbetsterapeuter fokuserar i sitt arbete på aktivitet och görande och en aktivitet kan ha olika mening och betydelse beroende på person och sammanhang. En tidigare meningsfull aktivitet kan plötsligt ge upphov till känslor av tomhet och förlorar sin mening i ett annat livsskede. Miljömässiga krav och begränsningar ger stor inverkan på en persons vanor och roller där kraven vid vissa fall kan bli för stora och leda till hopplöshetskänsla. En persons smärtupplevelse medför utmaningar i det dagliga livet, begränsar delaktighet samt försämrar den allmänna livskvaliteten. Forskning har visat att mer än 30% av världens befolkning är drabbade av långvarig smärta. Inom primärvård och specialistvård finns tydliga brister och behandlingen av patienter med långvarig smärta skiljer sig regioner emellan. Vad som också beskrivs är bristande helhetsperspektiv och dåligt engagemang hos vårdgivare. Vid testsökningar inom området fann författarna ingen gemensam sammanställning över forskningsläget. Därför hoppas författarna att denna litteraturstudie ska bidra med ökad medvetenhet och kunskap kring arbetsterapeuters arbetssätt för personer med långvarig smärta. Syfte Syftet med studien är att utifrån den vetenskapliga litteraturen kartlägga hur meningsfulla aktiviteter påverkas hos vuxna personer med långvarig smärta.  Metod En kvalitativ litteraturöversikt med utgångspunkt av induktiv ansats. Data har analyserats systematiskt utifrån Forsberg och Wengströms struktur för innehållsanalys. Resultat Resultatet grundade sig på tio kvalitativa artiklar som sammanställdes och presenterades genom fyra kategorier som tillsammans bildade ett tema. Utifrån artiklarna identifierades vuxna personers olika upplevelser av hur meningsfulla aktiviteter har påverkats av långvarig smärta. Både positiva och negativa upplevelser har identifierats genom kategorierna Förlusten av meningsfulla aktiviteter, glädjens påverkan i meningsfulla aktiviteter, självständighet trots smärta är meningsfullt och upplevelser av delaktighet. Kategorierna sammanfattas i temat Olika dimensioner i upplevelsen av meningsfulla aktiviteter. Slutsats Mening och sammanhang spelar stor roll hos personer med långvarig smärta. Att leva med detta tillstånd är en stor utmaning och medför många begränsningar. Den sociala aspekten och sammanhanget de tillhör kommer att spela en betydande roll för hur utfallet av det nya livet blir.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)