De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. Fysisk aktivitet är en faktor för god hälsa och studier visar ett samband mellan social distansering, fysisk inaktivitet och psykisk ohälsa. Fysioterapeuter som arbetar med dessa områden har därför en bidragande roll att finna tillvägagångssätt för att upprätthålla fysisk aktivitet under isolering. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur den fysiska aktiviteten, det psykiska välbefinnandet samt den allmänna livskvalitén har påverkats hos seniorer över 70 år i Gällivare, till följd av restriktioner och isolering under Covid-19 pandemin. Metod: Studien genomfördes genom en kvantitativ tvärsnittsdesign där 31 enkätfrågor användes för att samla in data. En webbenkät skickades ut elektroniskt till en pensionärsförening i Gällivare under en 2-veckorsperiod. Deskriptiv statistik användes vid analysering av data. Resultat: Totalt deltog 15 respondenter i studien. Av dessa upplevde 85,7% att deras fysiska aktivitet påverkats negativt till följd av restriktionerna och pandemin. Ett samband fanns mellan minskad fysisk aktivitet och minskad allmän livskvalitet. Konklusion: Pandemins restriktioner och isolering har ett samband med minskad fysisk aktivitet och nedsatt välbefinnande. Studien ger endast tidiga indikationer på konsekvenser ett drygt halvår in i pandemin i Sverige och kan komma att förändras i framtiden. Mer forskning krävs då pandemin är fortsatt pågående när studien slutförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)