Anonymiserad kamratrespons : Årskurs 8 elevers upplevelser av anonymiserad kamratrespons inom ämnet teknik

Detta är en L3-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Hampus Von Sparr; [2021]

Nyckelord: Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons;

Sammanfattning: Anonymiserad kamratrespons är en del i den formativa bedömningen där elever har möjlighetatt fungera som resurs för varandra och på så vis hjälpa varandra att utvecklas. Dettautvecklingsarbete genomfördes i en klass i årskurs 8 i ett socioekonomiskt utsatt område.Elevgruppen genomförde ett arbete inom teknikämnet där de fick utöva anonymiseradkamratrespons på varandra vid två tillfällen med hjälp av lärandematriser. Syftet var attundersöka hur elever upplevde att arbeta med denna metod och hur denna metod relaterade ochkunde bidra till deras lärande.Studien utgick från teori kring formativ bedömning i ett sociokulturellt perspektiv med fokuspå skolans styrdokument, kamratrespons med hjälp av lärandematriser samt anonymitet vidkamratrespons. Studien genomfördes med hjälp av en lektionsserie där elever fick besvaradigitala enkäter angående deras upplevelser av anonymiserad kamratrespons vid fyra tillfällen.Data från enkäter analyserades med tematisk analys.Resultatet visade att eleverna i denna studie överlag var positiva till anonymiseradkamratrespons, de upplevde att de fick inspiration av att läsa varandras arbeten och att denrespons de mottog oftast var meningsfull eftersom den var konkret. En mindre andel eleverupplevde motivation men likaledes stress vid jämförandet med kamrater. Sammantaget visadedet sig att anonymitet var viktigt för att elever skulle vara ärliga i sin respons samt för attundvika att skämmas för sina prestationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)