"Vi vill göra mer" : En kvalitativ studie om hur personal på fritidshem arbetar med hållbar utveckling, inriktat på klimat- och miljöundervising.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Författare: Emelie Lindén; Nilsson Maja; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur personal från olika fritidshem arbetar med hållbar utveckling, samt hur klimat och miljöundervisning synliggörs i det praktiska- och teoretiska arbetet. För att så tydligt som möjligt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Personerna som har deltagit i intervjuerna har innefattat barnskötare, grundlärare med arbete mot fritidshem, äventyrspedagog samt personer som arbetar på fritidshem men inte har någon fritidshemspedagogisk utbildning. De semistrukturerade intervjuerna har analyserats utifrån en tematisk analys med hjälp av kodning. Efter denna fas delades materialet upp i en resultatdel med tre olika teman som i sin tur har analyserats utifrån ett teoretiskt perspektiv. Dessa valda teman innefattar; det praktiska och teoretiska arbetet, personalens kompetens och åsikter kring hållbar utveckling samt intresse och utmaningar i arbetet med hållbar utveckling på skola och fritidshem. Det studien visar på är att arbetet med hållbar utveckling med fokus på klimat- och miljöundervisning kan delas in i diverse praktiska och teoretiska arbetssätt. Likheter och skillnader mellan dessa arbetssätt kunde upptäckas mellan de olika fritidshemmen, och en viss koppling från personalens egna intressen till innehållet på undervisningen kan ses prägla slutsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)