Den komplexa hållbarheten - En studie om relationen mellan säsongsturism och hållbar utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att utifrån turismens aktörers perspektiv undersöka relationen mellan säsongsturism och hållbarhet. Genom exemplet Sydöstra Skåne med Österlen (hädanefter benämnt som Österlen) illustreras komplexiteten i denna relation. Frågeställningar: Hur förhåller sig och resonerar turismens aktörer kring säsongsturism? Vilka möjligheter och utmaningar till en hållbar utveckling ser aktörerna inom säsongsturismen? Metod: Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer samt dokumentanalyser. Intervjuerna är utförda med aktörer som är verksamma inom besöksnäringen på den valda destinationen. Dokumentanalyserna är genomförda på tio stycken dokument som belyser säsongsturism och hållbarhet på destinationen. Slutsatser: Vår slutsats är att problematikens relation är komplex; säsongsturismens effekter inverkar på en destinations förmåga till social och ekonomisk hållbarhet och kan motverka försök till en mer hållbar utveckling, vilket ytterligare förstärker säsongsturismens effekter; problematikens samband kan ses som en kretsgång. Destinationens utmaning är att skapa en balans där turismen sprids ut för att stärka den hållbara utvecklingen. Vidare framkommer flera aspekter av balans och dess mångsidiga betydelse. Vår slutsats är att de höga topparna är livsviktiga för verksamheternas ekonomiska hållbarhet, men de kan också sägas utgöra en flaskhals.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)