VIKTEN AV HANDLINGSUTRYMME FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGARE INOM ÄLDREOMSORGEN : En kvalitativ studie avseende hur biståndshandläggare arbetar med äldre personer och målet att nå välbefinnande.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syftet med studien är att beskriva handlingsutrymmets betydelse för biståndshandläggare inom äldreomsorgen med särskilt fokus på diskrepansen mellan förväntningar på, och det praktiska handlingsutrymmet. Studien fokuserar även på förväntningar på rollen som biståndshandläggare från andra parter i samhället samt hur biståndshandläggare arbetar för att nå välbefinnande hos äldre personer. Forskningsansatsen som har tillämpats för att uppnå studiens syfte är en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer har genomförts för att besvara studiens frågeställningar. Fem biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen har intervjuats från en mellanstor kommun i Sverige. Resultatet har tematiserats genom en tematisk analys och har sedan analyserats utifrån tidigare forskning och teorier. Studiens resultat visar att handlingsutrymmet påverkas av den erfarenhet som biståndshandläggaren besitter, erfarenhet gör att biståndshandläggare vågar fatta beslut utöver de ramar som finns satta för handlingsutrymmet samt att den skapar trygghet i yrkesrollen, både för den enskilde biståndshandläggaren men även för kollegor. Resultatet visar också på att det finns en diskrepans i den förväntning som biståndshandläggaren har på sitt handlingsutrymme och på det handlingsutrymmet som den faktiskt har samt att biståndshandläggaren upplever förväntningar från samhället som inte alltid stämmer in på hur yrkesrollen är tänkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)