En Kartläggning Av VentureLab-företag Med Hjälp Av Affärsplattformen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att med hjälp av Affärsplattformen kartlägga företag som genomgått VentureLabs inkubatorprocess. Studien grundas på insamling av primärdata genom kvantitativa enkätundersökningar. Den teori som används i uppsatsen är framtagen av Magnus Klofsten. Hans modell Affärsplattformen rör faktorer som anses vara viktiga att arbeta med nystartade företag för att de ska lyckas växa och bli framgångsrika. Det empiriska materialet är insamlat från 24 företag som tidigare varit inkubatorföretag hos VentureLab. Det är en relativt liten del av VentureLab-företagen som uppnår en stabil plattform och har framgångsm öjligheter enligt teorins krav. Flera av de unders ökta företagen är nära eller på god väg att uppnå Affärsplattformen och bör inte dömas ut helt. Det går genom att kategorisera VentureLab-företagen se mönster och samband på hur vissa grupperingar av företag lyckas bättre än andra i modellens olika delar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)