Skolk på Gymnasiet : Studiemedel och andra faktorers inverkan på frånvaro

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Andreas Eriksson; [2012]

Nyckelord: Frånvarorapportering; Studiebidrag; CSN; Skolk;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Jag vill med min studie ta reda på om indraget studiebidrag ger avsedd effekt i form av minskat skolk. Jag vill också veta elevernas syn på hur indraget studiebidrag påverkar deras skolkande, och, bortsett från studiebidragets inflytande på skolk och närvaro, om det finns andra orsaker i skolan till att elever i vissa situationer väljer att inte skolka. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Har skärpningen av tolkningen av CSN,s frånvaroregler (CSN 2012), som trädde i kraft årsskiftet 2011/12, haft avsedd effekt på ogiltig frånvaro? Vilken effekt anser eleverna att indraget studiebidrag har på skolk? Vilka faktorer inom skolan gör att skolkande elever väljer att inte skolka, och vad motiverar dessa elever till att närvara? Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats, med sex intervjuer som grund och ett utdrag ur skolans närvarorapporteringssystem. I resultatet framkom att eleverna skolkar av flera olika orsaker, där trötthet och brist på motivation framträder tydligt. Eleverna menar även att ointressanta lektioner bidrar till deras skolkande. Den ogiltiga frånvaron har minskat efter regelförändringen som CSN genomförde årsskiftet 2011/12 men den anmälda frånvaron har ökat i motsvarande grad. Totalt sett så har närvarotiden alltså inte ökat på den undersökta gymnasieskolan Resultatanalysen visar att indraget studiemedel har liten betydelse och att andra orsaker som har med studiemiljön och lärande har större inverkan på ogiltig frånvaro.

Sökord: Frånvarorapportering, Studiebidrag, CSN, skolk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)