Betydelsen av copingresurser och självkänsla för attityd till krisstöd inom polisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Krisstöd som syftar till att lindra stress för poliser i yttre tjänst är en förutsättning för att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt tidigare forskning bör personers behov och inställning tas i beaktande vid planeringen av krisstöd. Vad personer har för inställning till krisstöd kan studeras i form av attityder. Personers självkänsla är besläktat med känslighet för stress vilket kan påverka behov av krisstöd. Syftet med denna studie var att undersöka om copingresurser och självkänsla hade någon betydelse för attityd till krisstöd. Poliser i yttre tjänst deltog (N = 101, varav 29 kvinnor). Coping Resource Inventory (CRI), två skalor av självkänsla samt ett eget konstruerat frågeformulär för mätning av attityder till krisstöd användes. Resultaten visade att copingresurser och självkänsla hade betydelse för positiv attityd till krisstöd. Detta indikerar att högre bassjälvkänsla och högre copingresurser, via mer positiv attityd, utgör en nyckel till ett mer lyckat krisstöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)