”Jag vill bli den sonen, storebror som min familj är stolt över, hur ska jag hjälpa dem när jag sitter inne eller är död?” : En kvalitativ studie om före detta unga kriminella

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syftet med vår C-uppsats inom sociologi är att ge en djupare förståelse till ungdomsbrottslighet. Där faktorer som leder unga in i kriminalitet identifieras. Samt faktorer som är av betydelse för de ungdomar som lämnat den kriminella livsstilen. Studien identifierar individuella och sociala förhållanden som påverkar unga vuxna genom att sätta en negativ prägel på deras vardag som gör dem mer mottagliga för grupptryck och kriminella beteendemönster. Studien erhåller en kvalitativ forskningsmetod med både teoretiskt- och empirisk data. Vårt urval består av 7 respondenter som har en relation till X-CONS. För att sedan kunna besvara vårt syfte med studien har vi valt bland annat utgått ifrån Goffmans teori om stigmatisering och Beckers teori om avvikande beteende där han förklarar varför en individ väljer att bryta mot en nations normer och lagar. Vi jämförde även vårt empiriska material med tidigare forskning. Utifrån vårt empiriska material har vi sett olika mekanismer som framträdande ur våra respondenters olika utsagor. Något som flera uttryckt är bl.a. det enorma stödet från X-CONS. Andra faktorer som respondenterna har uttryckt och identifierats som viktiga element som leder unga vuxna ut ur kriminalitet är främst en trygg omgivning med starka sociala band och viktiga relationer som ger stöd. De faktorer som identifierats som med tydliga i samband med varför unga vuxna leds in i den kriminella världen är bland annat till följd av sämre socio- ekonomiska förhållanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)