Risker kring småhusgrundläggning : En jämförelse mellan riskerna vid stora projekt och småhusprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggvetenskap

Författare: Masa Nikolic; Rogin Ramak; [2014]

Nyckelord: Risk; småhus; grundläggning; geoteknisk;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka risker som finns vid grundläggning av småhus. Metoden som användes var litteraturstudie av geotekniska risker vid stora projekt. Riskerna som återkom delades in i geologiska, mänskliga och ekonomiska faktorer. Därefter diskuterades om dessa risker även är aktuella för småhus. Bland de geologiska faktorerna ansågs inte markförhållanden utgöra en betydande riskkälla för småhus då dessa antingen är välkända eller mindre svåra att kontrollera på grund av husets begränsade utbredning på marken. Däremot är det mycket viktigt att känna till eventuell förekomst och omfattning av farliga ämnen eller egenskaper i omkringliggande mark. De mänskliga faktorerna var okunskap, brist på kommunikation, otydliga kontrakt och beslut av chefer. Några risker var att nödvändiga undersökningar inte görs eller att resultaten av de undersökningar som görs misstolkas. Risker för missförstånd mellan olika yrkesgrupper ansågs vara mindre då färre människor kommunicerar på ett småhusbygge, men risken att byggherren inte tolkar experters rekommendationer rätt bedömdes vara högre. Otydliga eller obefintliga kontrakt bedömdes vara vanligare. Slutsaten var att de största riskkällorna är marken och projektledaren. Detta är fördjupningsdelen i ett arbete som också innefattar projektering och dimensionering av ett småhus. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)