”Slödder och parasiter” – en kvalitativ studie om hur biståndsmottagande konstrueras på internetforumet Flashback

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur biståndsmottagare och biståndsmottagande förklarasoch framställs på internetforumet Flashback, samt hur dessa framställningar bemöts påforumet. Tidigare forskning vilken berört åsikter och attityder gentemot biståndsmottagare harpåvisat att åsikter om att biståndsmottagare är lata, utnyttjar systemet och saknar ambition attförändra sin situation har varit vanligt förekommande. Vidare har forskning visat attbiståndsmottagare ofta är medvetna om allmänhetens attityder, och att dessa fördomar i sin turkan påverka klienternas självbild. Med internet har dessa åsikter blivit enklare för allmänhetenatt ta del av, således syftar studien till att skapa en djupare förståelse för hur användare påinternetforum genom claim making strategier konstruerar biståndsmottagare som antingenvärdiga eller ovärdiga, och vilka attityder biståndsmottagare kan mötas av. Vidare vill viundersöka hur personer som utger sig för att vara biståndsmottagare på internetforumetbemöter de uttryckta åsikterna kring ekonomiskt bistånd. Empirin bestod av 578 inlägg vilkasamlades in från diskussionstrådar på Flashback, och utifrån en tematisk analys sorteradesinläggen sedan in i olika teman. I analysen framgick att de dominerandetolkningsrepertoarerna kunde härledas till individens karaktär, där det bortsågs från att det ären komplex verklighet bestående av både strukturella och individuella orsaker vilka kanföranleda ett behov av ekonomiskt bistånd. Vidare kunde vi i analysen identifiera engenomgående tendens där inläggsförfattarna på Flashback kontinuerligt konstrueradebiståndsmottagare som antingen värdiga eller ovärdiga. Denna konstruktion av värdig- ellerovärdig biståndsmottagare påverkade även biståndsmottagares möjlighet att beskriva sigsjälva, där de antingen kunde positionera sig som den ovärdige biståndsmottagaren eller denvärdige. Det var dock svåruppnåeligt att uppfylla de krav vilka ställdes för att kunna passerasom värdig

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)