Sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och lungräddning på vårdavdelningar inom sjukhus : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtstopp är ett vanligt förekommande tillstånd som drabbar flera tusen personer i Sverige varje år. Inom sjukhus är sjuksköterskor ofta först på plats och de har en viktig roll för patientens överlevnad. Tidigare forskning beskriver hur sjuksköterskor påverkas emotionellt efter att ha genomfört hjärt- och lungräddning. Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hjärt- och lungräddning på vårdavdelningar inom sjukhus. Metod: En icke-systematisk översikt med en integrerad analys av sex kvalitativa artiklar och fyra kvantitativa artiklar. Resultat: Analysen genererade fyra kategorier. Sjuksköterskornas erfarenheter av hjärt-och lungräddning var att de behöver finna trygghet i situationen, att de ställs inför etiska frågeställningar, familjens närvaro kunde vara problematiskt, kollegor kunde vara stödjande och icke-stödjande i sitt förhållningssätt och att kunskap och utbildning kan inverka positivt på sjuksköterskorna agerande. Slutsats: Resultatet belyser att sjuksköterskor upplever att de behöver erfarna kollegor för att finna en trygghet i situationen. Och ett behov för debriefing finns efter hjärt- och lungräddningssituationer. För att främja ett gott omhändertagande av patientens familj finns ett behov av stöd och kompetensutveckling inom det området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)