Teknisk Analys : Hur påverkar marknadsförhållanden valet av investeringsstrategi?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Johan Berglund; Christopher Jonsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Idag äger drygt 7 miljoner svenskar någon typ av värdepapper. Dessa handlas av två typer av investerare, den aktiva och den passiva. Den aktiva investeraren köper och säljer sina värdepapper mer frekvent för att dra nytta av dess upp och nedgångar, jämfört med den passiva investeraren som köper värdepappret på lång sikt.

En aktiv investerare analyserar ständigt marknaden och dess utveckling, försöker utläsa historiska mönster för att förutspå hur framtiden kommer att utveckla sig. Att studera historiskt kursdata för att förutspå framtida mönster kallas teknisk analys . Två vanligt förekommande analysmetoder inom teknisk analys är glidande medelvärde och Relative Strength Index. Glidande medelvärde försöker utläsa trender från den volatila marknaden, där investeraren handlar aktien när denna trend förändras. Relative Strength Index är en momentumindikator, där investeraren handlar när aktien är "överköpt" eller "översåld".

Den passiva investeraren tror mer på ett långsiktigt sparande, med ett köp för att sedan hålla på tillgången och låta tiden eliminera de kortsiktiga rörelserna på marknaden, buy and hold.

Dessa tre investeringsmetoder; buy and hold, glidande medelvärde samt Relative Strength Index kommer författarna genom att sätta upp tydliga och objektiva handelsregler studera och analysera för att svara på syftet och problemformuleringen av studien.

Hur väl fungerar de olika investeringsmetoderna? Kan metodernas resultat variera beroende av det rådande marknadsklimatet? Har börsvärdet någon påverkan på vilken metod som fungerar bäst?

Författarna har med en positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt genomfört en kvantitativ undersökning på 30 aktier från listorna Large Cap, Mid Cap samt Small Cap från Stockholmsbörsen OMX. De data som har insamlats och studerats sträcker sig över en period på tio år, 2001-2010. Den teoretiska referensram som ligger till grund för studien är i huvudsak två teorier vilka är varandras motpoler, den effektiva marknadshypotesen och teknisk analys. Den här studien kommer genom statistiska tester försöka besvara författarnas problemformulering och syfte.

Resultaten som författarna har kommit fram till är att teknisk analys ibland fungerar bra, och ibland fungerar sämre. Att den effektiva marknaden tenderar att vara ett mer dynamiskt begrepp och att marknaden är mer eller mindre effektiv vid olika tidpunkter öppnar upp för användningen av teknisk analys. De resultat som går att utläsa från den multinomiala logistiska regressionen indikerar på en handelspolicy implikation, då förändring i avkastning är statistiskt signifikant vid val av metod. Resultaten visar att en investerare som tror på en uppåtgående trend bör använda en passiv buy and hold strategi. Däremot om investeraren har en framtidstro om negativ avkastning bör investeraren välja teknisk analys och en aktiv investeringsstrategi i form av glidande medelvärde eller Relative Strength Index.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)