Tragikomiken i den fullständiga frispråkigheten : en granskning av hur pseudonymiteten påverkar diskussionen av svensk politik på nätet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet påverkar diskussionen av svensk politik på nätet samt de för och nackdelar som kan finnas med denna eventuella förändring. Undersökningen är dock begränsad till effekterna på diskussionerna som hålls på Reddit/r/svenskpolitik. För att kunna granska detta undersöks användarnas egen uppfattning om hur beteenden och diskussioner förändras på ett forum med pseudonymitet, samt att det genomförs en argumentationsanalys av en slumpvis utvald post på forumet för att kunna ställa användarnas uppfattningar emot det faktiska beteende och kommunicerade som sker på forumet. Användarnas egen uppfattning inhämtas genom en enkätundersökning och bearbetas genom en kvantitativ innehållsanalys. Den slumpvis utvalda posten bearbetas med en pro et contra metod för att finna strukturer och analyseras sedan efter en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen lutar sig på forskning kring hur anonymitet på nätet påverkar individer och gruppers beteende och kommunikation samt gruppolariseringsteorin för att kunna granska och förklara hur pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet kan förändra beteenden och kommunikation. Undersökningen finner att användarna upplever en förändring i beteende och kommunikation på grund av pseudonymitet och/eller pseudoanonymitet samt att de upplever att denna förändring är större bland andra användare än land dem själva. Undersökningen finner även att det finns en upplevd gruppolarisering hos användarna. Användarna finner att fördelarna och nackdelarna båda beror på den mer öppna diskussionen som medföljer konsekvensfriheterna på ett forum med pseudonymitet och pseudoanonymitet. Undersökningen finner också att det i den slumpvis utvalda posten återfinns spår av gruppolarisering samt mer extrema åsikter. Det finns också en tydlig invandringskritisk underton i posten som får stöd i de röstningssystem som finns på forumet. Resultaten visar också på en komplexitet i frågan om anonymitetens vara eller icke vara med tydliga för- och nackdelar men ingen koncensus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)