Från utställningsobjekt till människa : gestaltning av samer i Dagens Nyheter under ett halvt sekel

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Sammanfattning: Den samiska befolkningen är Europas enda urfolk, och likt ursprungsbefolkningar världen över är deras kamp för lika rättigheter konstant. Kampen för samerna inom de svenska riksgränserna har skapat en identitetskonflikt, där befolkningen tvingats på en svensk identitet med exempelvis undervisning på svenska istället för på samiska. Det är i ljuset av denna kamp vi har velat synliggöra hur samisk gestaltning i Dagens Nyheter förändrats genom historien. En frekvensanalys i Retrievers mediedatabas gjorde oss medvetna om ökningen av texter som behandlar samerna i tider där en tydlig konflikt funnits. Med detta i åtanke valde vi att analysera samisk gestaltning under tider då den samiska befolkningen befunnit sig i konflikt med den svenska staten. Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ textanalys med hjälp av gestaltningteorin samt med en kritisk diskursanalys som komplement. Detta föll väl ihop med vårt hermeneutiska förhållningssätt till arbetet. Vi har efter en noga genomgång av allt textmaterial problematiserat, diskuterat och fördjupat oss i 37 artiklar. Vidare har diskussionen lett fram till ett resultat där vi kan se att Dagens Nyheters gestaltning av samer har förändrats över tid. Från redaktionellt håll har vi kunnat konstatera att utvecklingen gått från att tala om samer till att tala med samer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)