Faktorer som påverkar följsamheten till egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet individer med diabetes mellitus typ 2 ökar i världen. Diabetes ökar risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, njurpåverkan och synbortfall. Komplikationer relaterat till diabetes bidrar till ökade kostnader för samhället samt ett onödigt lidande för den drabbade individen. Uppkomsten av typ 2 diabetes kan dock förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Sjuksköterskan kan hjälpa individen genom att ge information angående sjukdomen och hur sjukdomen kan förebyggas. Sjuksköterskor upplever dock att de har begränsade kunskaper om egenvårdsrådgivning. Syfte: Att undersöka faktorer som kan påverka patientens följsamhet till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Metod: En litteraturöversikt grundad på artiklar med kvantitativ ansats. Dataanalysen genomfördes med hjälp av Fribergs trestegsmodell. Artiklar insamlades in i databaserna Medline och Cinahl. Resultat: Resultatet för litteraturöversikten påvisade 28 faktorer som kan påverka följsamhet till egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Faktorer som förekom mest gånger var ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, kön, biokemiska markörer, vårdpersonalens kompetens, komplikationer, undervisning samt self-efficacy. Slutsats: Det finns flera faktorer som kan påverka patientens följsamhet till egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan identifierar faktorer som kan påverka patientens följsamhet till egenvård och anpassar omvårdnaden efter varje enskild individs behov. En fortsatt forskning kan vara att belysa hur en hög nivå av self-efficacy påverkar egenvårdskapaciteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)