en scoping study- UPPLEVELSER OM LIVSKVALITÉ OCH EMPOWERMENT FÖR PERSONER SOM LEVER MED PERSONLIG ASSISTANS

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Människans livskvalitet hänger tätt samman med vilken lyckonivå personen befinner sig på. Det finns flera faktorer som påverkar lyckonivån och ibland kan det behövas lite hjälp av exempelvis personlig assistans för att kunna uppnå lyckonivåerna. Senaste tiden har vi nästan dagligen kunnat läsa i dagspressen om hur den personliga assistansen överutnyttjas, den har ökat i kostnader och att det är mycket fusk inom den. Utöver det har vi kunnat läsa om individer vars assistansersättning helt eller delvis har dragits in. Genom en litteraturstudie, en så kallad scoping study undersöker denna studie vad tidigare forskning säger om upplevelser kring livskvalitet och empowerment för personer som lever med personlig assistans. Syftet var även att se om personlig assistans inverkar på individens livskvalitet. Kan personer med funktionsnedsättningar och som är i behov av stöd och hjälp uppnå de tio förmågor som Martha Nussbaum anser sig vara nödvändiga för att känna livskvalitet? Resultatet visar att den personliga assistansen har både för- och nackdelar men att fördelarna väger tyngst och hjälper assistansanvändarna till ett självständigt liv. Med hjälp av assistansen kan användarna bland annat nå ett självbestämmande, komma ut i arbetsliv och ha möjlighet till familjebildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)