Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. Kunskapsöversikten inriktar sig både mot elever med svenska som andraspråk (SvA) och svenska som modersmål hur dessa stöttas av de studerade metoder och modeller vi inriktat oss på. För att få ett givande resultat görs en översikt över både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Vi använder oss av sökmotorerna Libsearch och ERIC via EBSCO. Projektets resultat är uppdelat i tre teman: Viktiga perspektiv som är gynnsamma för elevers språkutveckling, Språkutveckling bland de lägre åldrarna och Språkutveckling gällande svenska som modersmål och svenska som andraspråksundervisning. Under samtliga teman finns underrubriker som är inriktade på ett visst område eller ämne. Avslutningsvis har vi en diskussion kring resultatet som mynnar ut i vår framtida yrkesprofession samt framtida forskningsförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)