Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Crop Production Ecology

Författare: Marcus Älmefur; [2018]

Nyckelord: Fodermajs; FAO-tal; väder; majsvärmeenheter; skördedata.;

Sammanfattning: Fodermajs är en gröda som i Sverige ökat i odlingen sedan början på 2000-talet. En av anledningarna till det är höga skördenivåer av energirik biomassa per hektar. Eftersom majsen är en tropisk växt som härstammar ifrån Mellanamerika är val av sorter som passar i vårt klimat viktigt. Detta för att kunna odla en sort med rätt tidighet och som hinner skördas med god näringskvalitet under vegetationsperioden i Sverige. En tidig sort har en kortare växtsäsong och hinner inte ackumulera lika mycket i biomassa, men kan säkrare uppnå önskad näringskvalitet genom sin tidigare mognad. En sen sort har en längre växtsäsong och hinner producera en större mängd biomassa, men har större risk att inte uppnå önskad mognad och näringskvalitet. Syftet med arbetet var att öka kunskapen om hur skörd och kvalitet för tidiga, mellansena och sena sorter av fodermajs samspelar med extremväder som kyla och torka jämfört med normalår. Om en sort är tidig eller sen går att urskilja genom sortens FAO-tal. En sort med FAO-tal på 150 mognar 7-14 dagar tidigare än en sort med 220 i FAO-tal. Skörd i kg torrsubstans, stärkelsehalt och torrsubstanshalt jämfördes under år 2012, 2013 och 2016. För varje år och på varje plats användes dygnsvisa väderdata (medeltemperatur, nederbörd och evapotranspiration) ifrån närliggande SMHI väderstation. Skördedata hämtades ifrån den svenska sortprovningen av ensilagemajs och kommer ifrån områdena Skåne, Halland, Gotland, Småland och Västmanland. Målet är att hitta strategier för hur en lantbrukare kan välja rätt sort genom att visa hur tidiga, medelsena och sena sorter uppträder under olika klimatiska betingelser. Resultaten visade att majs är mer torktålig än vad den är köldtålig. Kalla år är inte bra majsår medan torra år fortfarande kan ge höga skördenivåer. Eftersom värme påverkar majsens tillväxt mer än nederbörd, bör majs odlas på jordar som snabbt blir varma på våren. På södra odlingslokaler (Skåne, Halland och Gotland) som är väl lämpade för majsodling kan sena sorter som mognar senare användas. På odlingslokaler där majsodling inte är lika etablerat (Småland och Västmanland) bör tidiga sorter användas för att majsen ska hinna mogna i tid och skördas innan frostnätterna inträder och näringskvaliteten blir undermålig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)