Det bästa av två världar : Könsfördelningen inom Human Resources branschen utifrån det mjuka och hårda HRM-perspektivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Human Resources (en benämning för personalarbetet) är ett yrke som idag blir allt populärare. Trots detta visar statistik att en majoritet av kvinnor både studerar och arbetar med personalfrågor. Studien har därför som syfte att undersöka varför Human Resources branschen har en ojämn könsfördelning. Detta görs genom en historisk inblick i branschens utveckling i relation till samhällets förändringar, där en analys av texter ger en bild av dagens personalarbete. De teoretiska utgångspunkterna består dels av socialkonstruktivism och dels av begreppen mjuk och hård Human Resources Management. Det mjuka begreppet förknippas med kvinnlighet, medan det hårda begreppet framhäver en manlig bild av yrket. Undersökningen kommer fram till att historiskt har främst det mjuka begreppet varit i fokus, men det hårda perspektivet har gjort framsteg de senast årtiondena och framhävs idag lika mycket som det mjuka. Utöver detta visar även studien på att könsfördelningen kan komma att förändras i framtiden om den utvecklingstendens som finns idag fortsätter. Yrket får allt mer status, inflytande och makt samtidigt som den hårda bilden av yrket framhävs allt mer. Dessa aspekter förknippas, enligt forskning, oftast med män. Dessvärre visar inte högskoleutbildningarna inom personalvetenskap på samma förändring, utan dessa domineras fortfarande av kvinnor. Det behövs därför ett aktivt arbete med könsfördelningen om en jämn könsfördelning ska uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)